Thông báo nhận Phiếu báo Dự thi Tốt nghiệp năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh khối 12 năm học 2019 – 2020 và thí sinh tự do dự thi Tốt nghiệp năm 2020 nhận Phiếu báo dự thi Tốt nghiệp năm 2020 tại trường từ ngày 28/8/2020.